Wettelijke vermeldigen

Deze wettelijke kennisgeving is van toepassing op alle personen (hierna genoemd “internetgebruikers”) die de website lecharlesv.fr (hierna genoemd “de Site”) bezoeken. Zij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Keizer Karel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen.
Deze Site is eigendom van en wordt beheerd door Le Charles V. De Site in zijn geheel en elk van zijn onderdelen, met inbegrip van de merken, logo’s, domeinnamen en databases zijn beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom met betrekking tot met name literaire en artistieke eigendom en de bescherming van databases, en behoren toe aan MH Tiroul, of zijn het voorwerp van een gebruiksvergunning.
Geen enkel element van de Site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, op welke drager dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keizer Karel, behoudens de in de geldende wetgeving voorziene uitzonderingen.
Le Charles V behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Le Charles V behoudt zich de mogelijkheid voor om een cookie te plaatsen op de computer van elke internetgebruiker die de Site bezoekt, teneinde alle informatie met betrekking tot de navigatie van de internetgebruiker op de Site te registreren en met name alle informatie met betrekking tot de geraadpleegde pagina’s en de data en tijdstippen van raadpleging. Elke internetgebruiker heeft de mogelijkheid zich tegen de registratie van deze verbindingscookie te verzetten door de configuratie van de browser van zijn of haar computer te wijzigen. Dit gebruik van cookies is op geen enkele manier gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.

HYPERLINKS

Le Charles V kan, om het zoeken naar informatie te vergemakkelijken, links naar andere sites opzetten. In dit opzicht kan Le Charles V niet aansprakelijk worden gesteld voor een site van een derde waartoe de internetgebruiker via de Site toegang heeft. Le Charles V heeft geen enkele mogelijkheid om de inhoud van de sites van derden te controleren. Bovendien betekent het bestaan van een hyperlink tussen de Site en een site van derden niet dat Le Charles V de inhoud van deze site en a fortiori het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, op enigerlei wijze goedkeurt.
Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om elke besmetting van de Site te vermijden, met name door één of meer virussen, Trojaanse paarden of andere parasieten.
Een hypertext link naar de Site mag niet worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Le Charles V.

VERANTWOORDELIJKHEID

Le Charles V stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de juistheid en de actualisering van de op de Site gepubliceerde informatie te verzekeren, maar behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te corrigeren. Le Charles V kan echter niet instaan voor de juistheid, de volledigheid of de actualisering van de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld.
Le Charles V wijst daarom alle verantwoordelijkheid af:
– voor enige onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de op de Site beschikbare informatie;
– voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak en de gevolgen, zelfs indien MH Tiroul op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, die in het bijzonder is veroorzaakt: door de creditering van informatie die direct of indirect van de site afkomstig is; door de toegang van een internetgebruiker tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site;
– het gebruik van de Site, met inbegrip van elke aantasting of virus dat de computeruitrusting of enig ander goed van de internetgebruiker zou kunnen infecteren; voor elke schade die voortvloeit uit frauduleuze indringing door een derde, ongeacht of dit al dan niet geleid heeft tot een wijziging van de informatie of elementen van de Site.

BESCHIKBAARHEID EN WERKING VAN DE SITE

Voor zover het technisch onmogelijk is om een Site te leveren die vrij is van alle gebreken, kan Le Charles V niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren, de onmogelijkheid van toegang tot, of de slechte gebruiksomstandigheden van de Site die te wijten zijn aan ongeschikt materiaal, aan storingen van de toegangsprovider van de internetgebruiker, aan overbelasting van het internetnetwerk of aan elke andere reden die buiten de verantwoordelijkheid van Le Charles V valt.
Le Charles V kan niet garanderen dat de Site zonder onderbreking of foutloos zal functioneren. De Keizer Karel en/of haar leveranciers kunnen op elk moment de Site geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden en/of wijzigingen aan de Site uit te voeren. Le Charles V is niet verantwoordelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de Site.

Verantwoordelijk voor de publicatie

MNH et Cie SARL
SIRET : 493 707 228 00034
Intracommunautair BTW: FR81 493 707 228
Manager: MH Tiroul

Réalisation du site

Art direction en grafisch ontwerp : Rezonn
Web ontwikkeling : Florent Bouvier
Foto Krediet : Rozenn Krebel
Foto Krediet – Au Fil du Clos : M Francis CANON
Foto Krediet – Marie Simon portret : Caroline Lecerf Photograhie

Hosting

OVH SAS
Tel : 09 72 10 10 07
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
https://www.ovh.com/fr/